Algemene voorwaarden

Definities

 • Ro-Solutions: Ro-Solutions, gevestigd te Deventer onder KvK nr. 70683026.
 • Klant: degene met wie Ro-Solutions een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Ro-Solutions en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon of bedrijfsmatig handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ro-Solutions.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes voor Ro-Solutions zijn vrijblijvend tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Ro-Solutions zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 • Mondelinge aanvaarding van de klant verbind Ro-Solutions slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 • Alle prijzen die Ro-Solutions hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen op die Ro-Solutions hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ro-Solutions te alle tijden wijzigen.
 • Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ro-Solutions niet kan voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijk regeling.
 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Ro-Solutions vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ro-Solutions, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Indien partijen voor een dienstverlening door Ro-Solutions een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • Ro-Solutions is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Ro-Solutions de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht on het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Ro-Solutions heeft het recht prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Ro-Solutions prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Ro-Solutions op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 • Ro-Solutions mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na oplevering van het product te hebben voldaan.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijn. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Ro-Solutions de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • Ro-Solutions behoudt zicht het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betalingen dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ro-Solutions gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ro-Solutions.
 • De incassokosten worden berekent aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanner de klant niet tijdig betaalt, mag Ro-Solutions zijn verplichten opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ro-Solutions op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ro-Solutions, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ro-Solutions te betalen.

Recht van reclame

 • Zodra de klant in verzuim is, is Ro-Solutions gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 • Ro-Solutions roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 • Zodra de klant op de hoogte is Gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Ro-Solutions, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 • Ro-Solutions kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Ro-Solutions heeft voldaan, ten zij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Ro-Solutions.
 • Ro-Solutions is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Ro-Solutions te verrekening met een vordering op Ro-Solutions.

Eigendomsvoorbehoud

 • Ro-Solutions blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Ro-Solutions op grond van wat voor met Ro-Solutions gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 • Tot die tijd kan Ro-Solutions zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat het eigendom is overgegaan van de klant, mocht de klanten producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien Ro-Solutions een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Ro-Solutions het licht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering vindt plaats bij Ro-Solutions, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Ro-Solutions het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Ro-Solutions kon tegenwerpen.

Levertijd

 • De door Ro-Solutions opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinden of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Ro-Solutions door Ro-Solutions schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant en de aanbetaling is ontvangen.
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, zie kop overmacht.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hier over iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, als volgens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op ze laten maken, bij gebreke waarvan Ro-Solutions niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 • Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Ro-Solutions, bij gebreke waarvan Ro-Solutions ik niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schaden.

Verzekering

 • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tot onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van Ro-Solutions die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 • De klant geeft op eerste verzoek van Ro-Solutions de polis van deze verzekering ter inzage.
 • Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten en CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Bewaring

 • Indien de klant bestelde producten pas later opneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 • Eventuele kosten als gevolg van voortijdige dan wel afname van producten komt geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel Ro-Solutions zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hierover geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 • Ro-Solutions hanteert een garantietermijn van 5 jaar op haar producten en diensten.
 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Ro-Solutions enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichting.
 • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Ro-Solutions voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Ro-Solutions heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) ze laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ro-Solutions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ro-Solutions tijdig kon beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar aan Ro-Solutions.
 • Als de klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien er voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Ro-Solutions de betreffende bescheiden.
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ro-Solutions redelijkerwijs verlangen informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Ro-Solutions schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Ro-Solutions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ro-Solutions geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 • De klant dient een door Ro-Solutions geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ro-Solutions daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na oplevering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen Ro-Solutions uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Ro-Solutions in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ro-Solutions gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeenkomst.

Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ro-Solutions.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ro-Solutions ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Ro-Solutions een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zijn op grond van die overeenkomst aan Ro-Solutions verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Ro-Solutions

 • Ro-Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien Ro-Solutions aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Ro-Solutions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst of schade aan derden.
 • Indien Ro-Solutions aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, omschrijvingen en kleuren op de website, in een catalogus en in verkregen offertes zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ro-Solutions vervalt in elk geval binnen 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ro-Solutions toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard en geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Ro-Solutions niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ro-Solutions in verzuim is.
 • Ro-Solutions heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Ro-Solutions kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ro-Solutions in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ro-Solutions kan worden toegerekend in een van de wil van Ro-Solutions onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ro-Solutions kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, rellen, natuurrampen, opstand, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers , bezorgers of andere derden; onverwachte elektriciteit-, internet-, stroom-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Ro-Solutions 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ro-Solutions er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Ro-Solutions is in overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigingen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 • Ro-Solutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen voor ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ro-Solutions zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ro-Solutions.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, burgerlijk wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Ro-Solutions bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechten in het arrondissement waar Ro-Solutions is gevestigd/praktijkhoud/kantoorhoud is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele verschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend ander voorschrijft.

Opgesteld op 5 juni 2019