ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

Ro-Solutions gevestigd te Deventer onder KvK nr. 70683026 Opgesteld op 07-07-2022 1. Algemeen Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bedoeld voor overeenkomsten van koop en verkoop of aanneming van werk, al dan niet met of zonder montage. Aan de volgende in deze voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de volgende betekenis toegekend:

 • Koper: die partij die in het kader van deze voorwaarden koopt, werk opdraagt of in wiens opdracht werk uitgevoerd wordt. 
• Verkoper: die partij die in het kader van deze voorwaarden verkoopt, werk opgedragen krijgt of werk uitvoert.
 • Werk: het in de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, omschreven werk dat gerealiseerd dient te worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

2.1. Het door Verkoper onder deze algemene voorwaarden - inclusief de door haar uitgebrachte aanbiedingen - verrichte of verstrekte Werk (hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen) blijft - behoudens tussen partijen gemaakte andersluidende schriftelijke afspraken - eigendom van Verkoper. Niets in deze algemene voorwaarden noch in enige uitgebrachte aanbiedingen van Verkoper strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van enig recht van intellectueel eigendom in de ruimste zin des woords. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Verkoper - dan wel haar werknemers - vervaardigde werken c.q. tekeningen of modellen komen toe en behoren aan Verkoper. Het is Koper - zonder schriftelijke voorafgaande toestemming - niet toegestaan om de voornoemde werken op enigerlei wijze openbaar te maken noch te verveelvoudigen al dan niet in gewijzigde vorm.

2.2. Koper staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de Verkoper gebezigde fabricage- of constructiemethoden, anders dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekend gemaakt, behoudens voor zover strikt noodzakelijk voor het betreffende werk. 

3. Aanbiedingen en offertes 

3.1. Aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

3.2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3.3. Als Koper een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

3.4. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.5. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Verkoper zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

3.6. Mondelinge aanvaarding van de Koper verbindt Verkoper slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

4. Prijs 

4.1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting. 

4.2. Indien partijen voor een dienstverlening door Verkoper een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 

4.3. Indien na het uitbrengen van een aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst lonen, sociale lasten, of materiaalprijzen worden verhoogd, zullen de prijzen of zal de prijs dienovereenkomstig worden verhoogd met een bij het Werk passende regeling. 

4.4. Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van aanbieding. 

4.5. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die na de dag waarop de Verkoper zijn aanbieding heeft gedaan in werking treden, komen voor rekening van de Koper, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Verkoper die gevolgen had kunnen voorzien op die dag. 

4.6. Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zullen een wijziging van de overeengekomen prijs met zich brengen, tenzij Verkoper schriftelijk anders heeft bericht. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de Verkoper op verrekening van meerwerk onverlet. 

4.7. Prijswijzigingen, voorvloeiend uit dit artikel, zullen door Verkoper bij Koper in rekening worden gebracht bij de eerstvolgende betalingstermijn of zoveel later als Verkoper noodzakelijk acht, doch uiterlijk drie maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst. 

4.8. Aanvullende betalingen, waaronder niet begrepen een recht op schadevergoeding, waarop Verkoper aanspraak kan maken op grond van deze voorwaarden of de overeenkomst, kunnen door Koper per direct bij verschuldigdheid door Koper in rekening worden gebracht, doch uiterlijk drie maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst. 

5. Levertijd en overmacht 

5.1. Leveringstermijnen of termijnen voor de uitvoering van het Werk zijn geen fatale termijnen. 

5.2. De bepaalde termijn gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: • de dag van totstandkoming van de overeenkomst; • de dag waarop de definitieve (werk)tekeningen of stukken zijn goedgekeurd door Koper, benodigd voor de levering of uitvoering van het Werk, zoals overeengekomen. • de dag van ontvangst door de Verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

5.3. De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructie en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5.4. In overleg met Koper zal een datum voor de (eerste) levering of (aanvang met) de uitvoering van het Werk worden bepaald. Verkoper spant zich in de bepaalde data na te komen. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor de voor Koper uit enige overschrijding van de data voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid schriftelijk door Verkoper is aanvaard of deze niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan, zulks te bewijzen door Koper. 

5.5. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst of delen daarvan, ten gevolge van overmacht, onvoorziene omstandigheden of daarmede gelijk te stellen omstandigheden heeft Verkoper het recht om buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel buitengerechtelijk de overeenkomst aan te passen op de voor Koper minst bezwarende wijze, zodat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij Verkoper het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen. 

6. Uitvoering van het Werk 

6.1. Verkoper voert het Werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

6.2. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 

6.3. De uitvoering van het Werk geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel afgesproken voorschot door Koper. 

6.4. Het is de verantwoordelijkheid van Koper dat Verkoper tijdig kan beginnen aan de uitvoering van het Werk. 

6.5. Indien Koper er niet voor heeft gezorgd dat Verkoper tijdig kon beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van Koper. 

7. Verzending en levering 

7.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn transportkosten voor rekening van de Koper. 

7.2. Koper dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

7.3. Koper verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tot onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst • Zaken van Verkoper die zich op het terrein van de Koper bevinden • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

7.4. Tenzij Verkoper en Koper uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is Koper gehouden op eigen kosten en CAR-verzekering af te sluiten en kan Koper geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt. 

8. Eigendom en risico 

8.1. De zaken zijn voor risico van Koper vanaf het moment van levering of vanaf het moment dat de zaken ter aflevering zijn aangeboden en zonder rechtsgeldige reden door Koper niet zijn afgenomen. In het laatste geval kan Verkoper aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag. 

8.2. Indien Verkoper montagewerkzaamheden dient te verrichten, zijn zaken voor risico van Koper overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, waarbij als moment van levering heeft te gelden het moment waarop Verkoper de zaken levert op de plaats waar de montagewerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Van deze risico-overgang is uitgesloten: beschadiging of tenietgaan van zaken die ontstaan door doen of nalaten van Verkoper. 

8.3. Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor tot het moment waarop Koper aan zijn volledige betalingsverplichting jegens Verkoper heeft voldaan, voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Koper wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de zaken voor Verkoper te houden en dient deze zichtbaar als eigendom van Verkoper op te slaan, dan wel te bewaren. Koper zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de zaken niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van Koper vereist, dat zaken worden overgedragen. 

8.4. Indien Koper op de uiterste dag van betaling niet aan zijn betalingsverplichting jegens Verkoper heeft voldaan of Koper ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim verkeert, voor zover geen uiterste datum voor betaling van kracht is, is Verkoper gerechtigd alle zaken, waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen van Koper. Koper machtigt Verkoper op voorhand om alle betreffende zaken op Kopers kosten te doen retourneren. Koper geeft Verkoper of diens aangewezen vertegenwoordiger tevens op voorhand toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaats etc. te betreden voor de uitoefening van het bepaalde in dit artikel. 

9. Reclames, garanties, aansprakelijkheid 

9.1. Verkoper hanteert een garantietermijn van 5 jaar op de geleverde producten. 

9.2. Wanneer de overeenkomst een dienstverlenend karakter heeft, bevat deze voor Verkoper enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichting. 

9.3. Garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

9.4. Garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door Koper, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

9.5. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten uit de overeenkomst tussen Koper en Verkoper, gaat over Koper op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van Koper komen of van een derde die het product ten behoeve van Koper in ontvangst neemt. 

9.6. Aanspraken wegens afwijkingen in de geleverde aantallen dienen direct bij levering van de zaken schriftelijk bij de Verkoper te worden ingediend en aanspraken wegens de geleverde kwaliteit binnen acht dagen na levering, zulks op straffe van verval van het recht om zich te beroepen op het feit dat zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden. 

9.7. Indien Koper zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient Koper eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Verkoper, bij gebreke waarvan Verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

9.8. Bij vervoer door derden is de Koper verplicht om bij gebleken beschadigingen van de zaken, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op straffe van verval van het recht om zich op deze beschadigingen te kunnen beroepen. 

9.9. In geval van aansprakelijkheid van de Verkoper, uit welken hoofde dan ook, is de Verkoper nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd van Verkoper of derden aan wie de zaken zijn overgegaan, dan wel met wie Verkoper heeft gecontracteerd. Koper vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper geleverde zaken waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is ontstaan. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Verkoper in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor Verkoper verzekerd is of in alle redelijkheid verzekerd had behoren te zijn. 

9.10. Wanneer Verkoper tevens montagewerkzaamheden verricht is de Verkoper niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het Werk, zodra het Werk aan Koper is opgeleverd, behoudens voor zover er sprake is van een tekortkoming die aan Verkoper is toe te rekenen, die niet tijdens de uitvoering dan wel voor of bij de oplevering redelijkerwijs door de Koper onderkend had kunnen worden. 

9.11. Een vordering aangaande het vorige lid vervalt indien Koper niet binnen een redelijke termijn na de ontdekking van de tekortkoming daarvan mededeling heeft gedaan aan de Verkoper, doch in elk geval vijf jaren na oplevering. Voornoemde termijn gaat in na het einde van de onderhoudstermijn, indien is overeengekomen dat aansluitend aan de oplevering nog een onderhoudstermijn geldt. 

10. Facturering en betaling 

10.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden de volgende betalingstermijnen voor te leveren producten: 50% bij opdracht en 50% bij oplevering. 

10.2. De werkzaamheden van Verkoper en daarmee samenhangende levertermijnen gelden vanaf het moment dat Koper heeft voldaan aan de eerste betaling zoals in het vorige lid omschreven. 

10.3. De uiterste dag voor betaling is een fatale termijn. Dat betekent dat indien de Koper het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Verkoper de Koper een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

10.4. Het is Koper onder geen enkele voorwaarde toegestaan om zijn betalingsverplichting op te schorten, dan wel zich te beroepen op verrekening. 

10.5. Indien levering van zaken of werkzaamheden op verzoek van Koper wordt uitgesteld, is Koper de daarvoor overeengekomen prijs per direct verschuldigd en is Verkoper gerechtigd deze direct te factureren. 

10.6. Facturering door Verkoper kan door Koper niet afhankelijk gesteld worden van handelingen die door Koper zelf verricht dienen te worden of door personen of andere derden die door Koper daartoe opdracht hebben verkregen. Indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst anders is bepaald, is Verkoper gerechtigd om alsnog tot factureren over te gaan, zonder dat aan deze voorwaarde is voldaan, wanneer Koper of de door hem ingeschakelde derde niet binnen vijf werkdagen de handeling heeft verricht. Alsdan wordt de handeling geacht zodanig vervuld te zijn, dat facturering kan plaatsvinden en vervalt het recht van Koper om deze handeling alsnog te verrichten dan wel daaraan enig hem toekomend recht te ontlenen. 

10.7. Betaalt Koper niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Verkoper gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat Koper in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

10.8. Wanneer Koper in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Verkoper. De incassokosten worden berekent aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

10.9. Wanneer Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of besluit tot liquidatie, heeft Verkoper het recht om per direct geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 

10.10. Verkoper heeft het recht om te allen tijde zekerheid voor de betaling van zijn vordering te verlangen. Bij weigering of onvermogen van de Koper tot het stellen van deze zekerheid, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 

10.11. Indien met twee of meer Kopers gezamenlijk een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst. 

11. Overgang van rechten

 Rechten van Koper uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Verkoper. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, burgerlijk wetboek. 

12. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

12.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan. 

12.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Verkoper bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2. De Nederlandse rechten in het arrondissement waar Verkoper is gevestigd/praktijkhoud/kantoorhoud is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele verschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend ander voorschrijft.